کانال تلگرام
حرف آخر آفبا بانک کتاب پایتخت دکتر کاویانی دکتر امینیان
اپلیکیشن قبولی
کانال تلگرام مکتبستان
کانال تلگرام مکتبستان

  • استاد :

  • مقطع :

  • حجم جزوه :

  • تاریخ : ۹۲/۰۴/۱۰

  • تعداد بازدید : 821

  • نظرات : ۲

  • نویسنده : konkuru

بودجهبنديوتحليلآماريدرسدينوزندگيدرکنکورسراسري92 گروه تجربي

تهيهوتنظيم: سيداحسانهندي

1 بررسيازلحاظبودجه بندي کتاب هاي درسي

کتاب

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

دين و زندگي 2

9

9

9.5

8.5

9

دين و زندگي 3

9

9

9

9

9

دين و زندگي پيش

7

7

6.5

7.5

7

دين و زندگي پيش 1

4

4

3.5

3.5

6

دين و زندگي پيش 2

3

3

3

4

1

بقیه در ادامه مطلب

بررسي بودجه بندي نشان مي دهد که تعداد سوالات پيش دانشگاهي 1 نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته و به شش سوال افزايش يافته است .

2- بررسيازلحاظپوششدرسبهدرسکتاب ها

الف)دينوزندگي 2

دين و زندگي

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

درس1

1

1

درس2

1

1

درس3

1

0.5

1

1

درس4

1

1

1

1

درس5

1

1

1

1

درس6

1

1.5

0.5

1

درس7

1

1

درس8

1

1

1

1

 

درس9

1

1

1

1

درس10

1

1

1

1

درس11

1

1

1

درس 12

1

1

1

1

درس13

 

درس14

1

درس15

1

1

1

درس16

جديد

             

 

با بررسي بودجه بندي درس به درس اهميت درس هاي 3 ،6 و 9 مشخص مي شود . لازم به ذکر است از درس 16 که جديد است سوالي مطرح نشده است.

 

ب)دينوزندگي 3

دين و زندگي

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

درس1

2

2

1

1

1

درس2

1

1

1

      1

درس3

1

درس4

1

1

0.5

1

درس5

2

1

1

1

0.5

درس6

جديد

        0.5

درس7

1

1

1

1

1

درس8

1

1

0.5

1

درس9

1

1

 

درس10

1

1

1

درس11

1

1

درس 12

0.5

1

1

1

 

درس13

0.5

1

 

درس14

0.5

درس15

درس16

0.5

1

1

 

با بررسي بودجه بندي درس به درس اهميت درس هاي 1و 2 و4و5و7و8مشخص مي شود . لازم به ذکر است از درس 6 که جديد است 1سوال مطرح شده است.

 

 

 

 

ب)دينوزندگي پيش دانشگاهي

دين و زندگي

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

درس1

1

1

درس2

0.5

0.5

درس3

1

1

1.5

3

1

درس4

1

1

2

درس5

2

1

1

درس6

جديد

1

درس7

1

1

1

درس8

2

1

1

1

       

درس9

0.5

1

1

1

1

درس10

جديد

 

با بررسي بودجه بندي درس به درس اهميت درس هاي 3 ،4،5 و9 مشخص مي شود . لازم به ذکر است از ميان دروس  6 و 10 که جديد هستند 1 سوال از درس 6 طرح گرديده و سوالي از درس 10 مطرح نشده است.

ج)تيپبنديسؤالات

دين و زندگي پيش

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

سوال از آيات

10

8

6

10

11

سوال از احاديث و روايات

1

1

1

1

سوال اشعار

1

سوال از متن کتاب

8

6

6

9

5

سوال متن + آيات

1

7

8

4

6

سوال از احاديث و روايات + آيات

3

1

سوال اشعار +آيات

1

سوال متن + احاديث و روايات

1

3

2

1

2

 

 

 

 

د)سؤالاتچندبخشيوچندقسمتيدرکنکورسراسري

دين و زندگي پيش

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

چند بخشي

13

19

12

12

15

يک بخشي

12

6

13

13

10

2 قسمتي

4

13

9

6

8

3 قسمتي

8

3

5

5

5

4 قسمتي و بالاتر

1

3

2

1

2

 

 

ه)انديشهوتحقيق

دين و زندگي پيش

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

انديشه و تحقيق

3

3

3

3

3

 

نکات پر اهميت ديگر در مورد کنکور 92 تجربي:

1 – دو سوال از آيات پر تکرار در کتاب هاي درسي : سوال هاي 60و69

2- سوال هاي ابهام برانگيز : سوال هاي 65و66

3-سطح دشواري سوالات: به نظر مي رسد 10 درصد يا 1 درجه دشواري آزمون امسال در همه ترازها آسان تر شده باشد.

دسته بندی

مشاوره
مشاوران 100 آفبا حرف آخر

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

مطالب مرتبط

کمی درباره مدیر