آزمون آنلاین کانال تلگرام
درس کالا درس کالا عربی نژاد علی مکتبستان

فیلم های دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی‎
بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

شیمی دبیرستان ریاضی برای ریاضی-فیزیک ریاضی برای علوم تجربی
هندسه دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی دوم دبیرستان
فیزیک دبیرستان ریاضی عمومی پیش دانشگاهی زیست شناسی سوم دبیرستان
فیزیک پیش دانشگاهی هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی زیست شناسی پیش دانشگاهی
روح اله امرایی اپلیکیشن قبولی همایش علیرضا زارع
فرادرس
درس کالا
  • استاد : فردین جوادی

  • مقطع : کنکور

  • حجم جزوه : 3.16 مگ

  • تاریخ : ۹۴/۰۷/۱۳

  • تعداد بازدید : 1053

  • نظرات : ۰

  • نویسنده : konkuru

مهم ترین نکات زیست شناسی پیش دانشگاهی رو برای شما کنکوری های تجربی عزیز آماده کرده ایم .

زیست شناسی پیش دانشگاهی یکی از پر اهمیت ترین دروس برای کنکور می باشد.

جزوه شامل :

 

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ , ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ ,  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ , ﺣﺒﺎﺏ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ , ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪﺭﻭژﻧﻲ ,

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻱ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ , ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﺧﻴﻞ , ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺯﻱ , ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎﻥ ژﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻛﺎﺭﻳﻮﺕ ﻫﺎ , ﻧﻘﺶ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﭼﻴﺴﺖ ,

ﺍﭘﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ژﻥ ﻫﺎ , ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﭘﺮﺍﻥ ﻟﻚ ﺩﺭ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺍ. ﻛﻼﻱ , ﻛﻠﻮﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ , ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ , ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮﺍﺯﻱ , ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻲ ﻫﻮﺍﺯﻱ  ,

ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ(ﺑﺨﺶ ﺑﻲ ﻫﻮﺍﺯﻱ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ), ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱ ﺩﻭﻡ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ  , ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺮﺑﺲ , ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱ ﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮﺍﺯﻱ ,

ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪﺭﻱ , …..

 

چند نکته مهم در داخل جزوه :

 

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﺳﺖ. ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩﻧﺶ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻱ ﺣﻔﻈﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻦ.

ﺍﺯ ﻳﻚ ﺯﻥ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﻮﻳﺴﻲ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﺍﻟﮕﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺩﻗﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ! ﻭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ!

ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺁﻣﻴﻨﻮﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺁﻣﻴﻨﻮﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﻗﺪﻱ ﻣﻲ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ

ﺭﺷﺘﻪ ﻱ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ!

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻟﻮﻻﻛﺘﻮﺯ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﻕ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﻱ

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﺮﻕ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﻧﻪ ﺁﻧﺰﻳﻢ!

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ!ﺳﻤﻮﻡ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻮﻓﺖ ﻭ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭ! ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻦ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ

ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﻌﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﺍﻧﺰﻳﻢ ﺑﺸﻦ! ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺗﻮ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻟﻮﻻﻛﺘﻮﺯ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺱ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻛﻼ ﺷﻜﻞ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ

ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﻕ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻧﺰﻳﻢ!

ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻛﻮﺍﺳﺮﻭﺍﺕ!

ﺩﺭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻔﺮﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ. ﭘﺲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

بقیه نکات در داخل جزوه

امیدوارم از این جزوه نهایت استفاده رو ببرید

با تشکر مدیریت کنکوریو

دکتر کنکور زیست 20 اپلیکیشن قبولی

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

برچسب ها
مطالب مرتبط

جزوه شیمی مبحث تعادل علیرضا زارع

10: view

جزوه جمع بندی زمین شناسی مبحث آب در هوا

8: view

جزوه زیست مبحث آغازیان کاری از اولترا زیست

63: view

جزوه شیمی ۳ روش شب امتحانی استاد قاسمی

92: view

جزوه شیمی مبحث ph در کنکور علیرضا زارع

97: view

جزوه زمین شناسی مبحث کانی ها نوری زاده

36: view

جزوه خلاصه فصل ۱ شیمی ۳ زارع (شیوه درختی)

85: view

تمامی فرمول های فیزیک ۴ فصل به فصل

103: view

کمی درباره مدیر