کانال تلگرام
حرف آخر آسان کنکور بانک کتاب پایتخت برنامه 4 ماهه تا کنکور مکتبستان دکتر امینیان

برنامه 4 ماهه تا کنکور مکتبستان
کانال تلگرام مکتبستان

  • استاد : عادل آخکندی

  • مقطع : دهم

  • حجم جزوه : 2 مگ

  • تاریخ : ۹۶/۱۰/۱۰

  • تعداد بازدید : 82

  • نظرات : ۰

  • نویسنده : konkuru

دانلود جزوه ریاضی دهم فصل چهارم عادل آخکندی

دانلود جزوه ریاضی دهم فصل چهارم عادل آخکندی

دانلود جزوه ریاضی دهم فصل چهارم عادل آخکندی

یک جزوه بسیار عالی و جامع از ریاضی دهم فصل چهارم اثر استاد عادل آخکندی عزیز و بزرگوار

کمی از داخل جزوه ریاضی دهم :

ﻓﺮض  ﻛﻨﻴﺪ آرﺗﻴﻦدﻧﺒﺎل ﻋﺪدی اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻌﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪد ﺷﺶ ﺷﻮد.  در ﻣﻮرد ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺪدی  ﺑﻪ او ﭼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی دارﻳﺪ؟

( ﺑﺎ روش ﻫﺎی آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﻣﻲ رسید)

ﺣﺎل ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ x باشد پس معادله به صورت ………………….. خواهد بود.

اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻛﻞ ﺟﻤﻼت  آن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﭘﺲ دارﻳﻢ:

ﻫﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت را ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎده ﺷﺪن، ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ آن ۲  ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ ی درﺟﻪ ی دوم ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ.

در اداﻣﻪ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ قبل  را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻪ قبلا ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻳﺪ ﺣﻞ کنیم  و ﺟﻮاب ﻫﺎی ﻗﺒﻠﻲ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻮاب ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ:

اﻛﻨﻮن : ﭼﺎﻟﺶ دﻳﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻴﻢ و آن را ﺑﺎز ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ی درﺟﻪ دوم ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ  راﻣﺘﻴﻦ  ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻫﻨﺪﺳﻲ رو ﺑﻪ روﺳﺖ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﻳﻢ اﻟﺰاوﻳﻪ ای در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار داده اﻧﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار x را ﺑﻴﺎﺑﺪ. ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان ﺑﻪ او در ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ . و ﺑﺎ راﻫﻜﺎر ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی او را ﻳﺎری دﻫﻴﺪ.

بقیه را در داخل جزوه بخوانید.

فهرستی از مطالب جزوه :

۱-معادله درجه دوم چیست ؟

۲- سهمی

۳-تعیین علامت چند جمله ای درجه اول

۴-نعیین علامت چند جمله ای درجه دوم

۵- نامعادله های قدرمطلقی

۶- بررسی تست های تکمیلی

 

ممنون از استاد بزرگوار عادل آخکندی عزیز بابت این جزوه بسیار عالی

کانال تلگرام سایت کنکوریو : konkuru@

مرجع  بیش از ۸۰۰ جزوه برتر کنکوری

 

مشاوران 100 حرف آخر

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

مطالب مرتبط

۸۰ واژه پرکاربرد املایی در کنکور سراسری

18: view

جزوه فصل ۱ تا ۴ روانشناسی کنکور سراسری

14: view

جزوه جمع بندی آیات دین و زندگی پیش نژاد نجف

85: view

جزوه فیزیک پایه دهم مبحث ویژگی های فیزیکی مواد

81: view

جزوه فیزیک مبحث الکتریسیته ساکن رضوانی جزی

83: view

پاسخ فعالیت ها و تمرینات فصل ۱ کتاب ریاضی یازدهم

98: view

نمونه سوال ریاضی یازدهم با پاسخ تشریحی سال ۹۶

90: view

جزوه درس سوم و چهارم دین و زندگی پیش دانشگاهی

182: view

کمی درباره مدیر